Pomiary elektryczne i przeglądy instalacji Gdynia

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami należy przeprowadzać regularne pomiary elektryczne instalacji w nieruchomościach oraz przeglądy instalacji elektrycznych w celu ochrony przed uszkodzeniem mienia i porażenia prądem. Bezpieczna eksploatacja wszystkich instalacji elektrycznych i urządzeń jest niezawodna i prawidłowa, o ile zapewniony jest odpowiedni stan instalacji elektrycznej. Rozporządzenie z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2 określa terminy kontroli i typy badań kontrolno-pomiarowych .

Pomiary okresowe

 • pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych i kabli
 • pomiar skuteczności ochrony przeciw porażeniowej
 • pomiar rezystancja uziomu roboczego urządzeń elektrycznych
 • badanie rezystancji uziomu instalacji odgromowej
 • sprawdzenie ciągłości obwodów odgromowych
 • pomiary równomierności i natężenia oświetlenia
 • badanie rezystancji izolacji obwodów 3 fazowych 400V i 1 fazowych 230V
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar samoczynne wyłączenie zasilania
 • oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej

Wszyscy elektrycy zatrudnieni w naszej firmie posiadają niezbędne uprawnienia energetyczne i certyfikaty a także niezbędne przyrządy pomiarowe. Badania instalacji i urządzeń elektrycznych wykonujemy profesjonalnymi miernikami firmy Sonel które posiadają aktualne świadectwa kalibracji.Po wykonanych pomiarach sporządzamy dokumentację w formie protokołów pomiarowych. Wiemy, jak ważna jest regularna konserwacja i monitorowanie instalacji dlatego usługi elektryczne wykonujemy rzetelnie i fachowo. Zapewniamy, że stan urządzeń pozostaje niezmieniony po wykonaniu pomiarów.